JUDr. Josef Seifert, advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. JOSEF SEIFERT advokát

Právní služby:

Všeobecná právní praxe.

Poskytuji právní služby fyzickým a právnickým osobám zejména v oblasti obchodního práva (včetně práva obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích), občanského práva (nájemní a kupní smlouvy spolu s advokátní úschovou a řízením o vkladu, závazky, problematika spotřebitelských smluv apod.) včetně práva rodinného (rozvody, péče o děti, výživné), trestního (obhajoba i zastoupení poškozených v trestním řízení) a pracovního práva. Zastupuji klienty v řízeních před soudy všech stupňů a rovněž v řízeních správních.

Ověřuji podpisy a v rámci datových služeb provádím konverzi dokumentů z elektronické podoby do listinné a z listinné podoby do elektronické (služby CzechPoint).

Formu a rozsah spolupráce s klienty volím vždy po vzájemné dohodě s přihlédnutím k předmětu právních služeb, oprávněným zájmům, potřebám a možnostem klientů.

Odměna: při stanovení odměny vycházím z ustanovení vyhl. č. 177/1996 Sb., tedy advokátního tarifu; není-li dohodnuta smluvní odměna (časová např. za běžnou hodinu), použiji tzv. mimosmluvní / tarifní odměnu za úkon vycházející z předmětu.

Praxe:

Absolvoval jsem Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1980. 7 let jsem vykonával funkci arbitra při rozhodování hospodářských sporů a od roku 1991 vykonávám praxi advokáta, když od 1.1.2012 působím jako samostatný advokát. Od ledna 2015 jsem zapsaným rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

Kontakt:

Kancelář: Office centrum v Šimkově ul. č. 1224 v Hradci Králové (PSČ 500 03)

Telefon: +420 602 440 772
Poslat SMS zdarma: SMS
Skype: josef.seifert5
E-mail: seifert@ak-seifert.cz

Office centrum

©2012-16 JUDr. Josef Seifert html Jš